De tekenen des tijd

Een opdracht van de Zwaard-Bisschop is het om de machinaties van Satan te onthullen. Onder ”tekenen des tijds” vindt U enkele schriften, waarin de Zwaard-Bisschp uit het gezichtspunt van GOD laat zien, hoe de Boze werkt, om de mensen te bederven. Eeuwenoude voor­spellingen vervullen zich in onze dagen ...

„En ’s morgens zegt gij: Vandaag lelijk weer, want de hemel is somber. Het uitzicht van de hemel weet gij te beoordelen; maar kunt gij het dan de tekenen der tijden niet?“ (Matth. 16,3)

„Wanneer gij dus de “gruwel der ontheiliging”, waarvan de pro­feet Daniël (9,27; 12,11) heeft gesproken “in de heilige plaats”  zult zien staan – die het leest, begrijpe het! – laat hen, die in Judea zijn, dan naar de bergen vluchten; en wie op het veld is, kere niet terug om zijn kleed te gaan halen. Wee in die dagen de zwangere en zogende vrouwen! Bidt toch, dat het niet in de winter geschiedt. Want er zal grote ellende zijn, zoals er nog nooit is geweest van het begin der wereld af tot heden toe (Dan. 12,1) en zoals er ook nooit meer zal zijn.

En zo die dagen niet werden verkort, geen mens bleef behouden; maar om de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.“ (Matth. 24,15-22)

Tekenen des tijds

„Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschied. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.“ (Marc. 13,30-31)