De ten Hemel schreiende zonde – tegennatuurlijke ontucht
(homoseksualiteit)

De zonde in de wereld is reusachtig geworden. En zoals ik weet is ze nog reusachtiger geworden, doordat homoseksuele en lesbische huwelijken wettelijk werden toegestaan en in de toekomst nog in verschillende landen zullen worden toegelaten. Sodom en Gomorra zijn door deze godslasterlijke zonde (tegennatuurlijke ontucht) door vuur verbrandt. Ik veroordeel niet de homoseksueel of de lesbienne, maar wel de tegennatuurlijke seksuele uitoefening.

Lots vlucht

Overigens, wat het homoseksueel huwelijk betreft staat er in de Heilige Schrift een duidelijk en onomstotelijk antwoord. Het luidt:

Lev. 20,13
Wanneer iemand bij een man ligt als bij een vrouw, be­drij­ven beiden een gruweldaad; zij moeten ter dood worden gebracht; er rust bloedschuld op hen.

Zeker, GOD gaf de mens de vrije wil, waarmee hij zich ook niets van de wet van GOD hoeft aan te trekken. Maar omdat Hij de wetgever is, zal Hij je op het laatst, als je voor Hem zult verschijnen, naar je daden oordelen! Omdat Hij onze Vader is, zijn we erfgerechtigden van Zijn heerlijkheid. Als we dus gehoorzame kinderen zijn zullen we deze erfenis ook mogen aanvaarden. Maar hebben we tegen Hem gehandeld, dan kan GOD deze erfenis schrappen.

Toen werd ook het verlangen bekend, dat zulke tegennatuurlijke huwelijken kinderen willen adopteren. Het zou dan betekenen, dat deze kinderen iets van het waardevolste onder de mensen zouden verliezen: het vader- en moederbeeld! Want dit vader- en moederbeeld zou een afspiegeling van GOD moeten zijn evenals dat van de Moeder van GOD, Maria. – Alleen daaruit zou men al moeten inzien, wie daar aan het werk is dit te vernietigen. Er is maar één, die dit wil vernietigen: Satan.

De onbekwaamheid tot een eigen vader- of moederschap is dan al bij deze kinderen voorgeprogrammeerd. Het beeld van de christelijke familie wordt daarmee verwoest. Bij deze kinderen is de homoseksualiteit voor 90% voorgeprogrammeerd.

Eucharistie

Kun je dat niet geloven? Den vraag ik je: Heb je het dan gepro­beerd? Hoe zou iemand kunnen zeggen, of een nieuwe spijs smaakt of niet, als hij ze noch gezien noch geprobeerd heeft! Je zult toch niet een mens zijn, die lang niets meer te eten had, dan aan een kraam voorbijkomt, waaraan gratis    vers, heerlijk ge­urend brood wordt verdeeld, maar die als uitgehongerde dit brood niet wil aannemen, omdat hij niet gelooft dat dit brood hem kan verzadigen.

Zeker mag in het begin maar stukje na stukje worden genomen en het moet goed worden gekauwd. Maar dan hangt het ook van de gewijde priester af: Des te welgevalliger hij aan GOD is, des te meer genaden haalt hij voor jou van de Hemel neer. Zo leerde het ook de heilige kerkleraar Bonaventur.

Dus zeg ik je ter afsluiting: Om het even wat je hebt gezondigd: moord, ontucht, drugs, diefstal enz. je hebt dat alleen als mens gedaan.

Tot de vraag: „Zouden lesbiennes en homo’s in de toekomst moe­ten kunnen trouwen?“

Niet een mens heeft de mens geschapen, maar GOD alleen. Hij is het, die het heelal schiep en alles wat er leeft en bestaat. Dus is Hij alleen de Soeverein. Hem alleen komt het toe, aan alles wat Hij heeft geschapen, bepaalde wetten en voorschriften te geven.

Hetzelfde leerde Hij de mensen en gebood hen ze in acht te ne­men. Zo ook wat het huwelijk betreft. GOD voegde bij Adam een vrouw en niet een mens van hetzelfde geslacht.

Vernemen wij uit de Heilige Schrift de wet van GOD:

Gen. 2,24
Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan zijn vrouw; en zij worden één vlees.

Daartoe heeft GOD de mens als man en vrouw geschapen!

Verder moet deze verbinding tevens een goddelijke opdracht ver­vullen, die twee mensen van hetzelfde geslacht nooit kunnen ver­vullen, namelijk de opdracht van GOD: „Weest vruchtbaar en ver­menigvuldigt u ...“ Wat GOD is begonnen, moet de mens voort­zetten, namelijk verwekken ... !

GOD heeft het nodig gevonden, dat man en vrouw een familie stichten, en niet anders. En zo zijn ze ook geschapen, tot elkaar en voor eikaar.

Familie

Maar nu het volgende: ledere christen weet, dat JEZUS voor onze zonden genoegdoening heeft gegeven bij Zijn en onze Hemelse VADER. Ja, Hij heeft ons zelfs met Zijn menselijk en goddelijk Bloed gekocht. Zijn Bloed delgt elke menselijke schuld.

Matth. 26,28
Want dit is mijn Bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergiffenis der zonden.

Geen mens kan een zonde begaan, die een grotere kracht bezit dan het goddelijk Bloed van JEZUS! Dat is toch iedereen duide­lijk! Onze menselijke daden kunnen toch nooit de goddelijke daden overtreffen. Maar dit goddelijk Bloed, dat alle zonden van de mensen die waren evenals de toekomstige mensen kan del­gen,

MOET DOOR IEDER AFZONDERLIJK AFGESMEEKT WORDEN!

In de Kerken met de zeven sacramenten krijgt men de vergeving door de heilige biecht. Door het woord van de daartoe gewijde en gemachtigde priester worden alle zonden door het Bloed van JEZUS CHRISTUS gedelgd, indien berouw en voornemen aan­we­zig zijn.

Joh. 20,23
Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.

Tegelijkertijd geeft de biecht ook de nodige genade en sterkte om van de zonden weg te komen. Door verdere sacramenten, zoals dat van de Heilige Eucharistie, wordt deze kracht versterkt en ver­ankerd.

Kom, en in de Naam van JEZUS kan met GODDELIJKE kracht alles uitgewist worden, indien je de wens hebt ervan weg te ko­men, en niet meer wilt terugvallen.

Maar zou jouw Kerk dit sacrament van de biecht niet hebben, kan ook jouw zondeschuld worden vergeven, als je je zonden voor GOD en een daartoe geschikte mens belijdt, wanneer ook niet met deze volheid van genade, zoals de gepraktizeerde oorbiecht als het door JEZUS CHRISTUS ingestelde sacrament je geven kan.

Wie hierover meer wil weten of hulp zoekt, kan dit ook van ons krijgen. Wij zijn enkele bisschoppen en priesters die zich tot een vrije katholieke Kerk hebben verenigd.