De H. Jozef –
Voorbeeld in de families en Beschermheer van de Kerk

Als we over de H. Jozef spreken dan denken we direct aan de Heilige Familie: Jozef, Maria en JEZUS. Deze eenheid van de Heilige Familie is zo geweldig, dat ze een evenbeeld van de eenheid van de Allerheiligste DRIEVULDIGHEID is. Maar men moet niet alléén de uitzonderlijke heiligheid van de H. Jozef bewonderen, maar vooral zijn hoge waardigheid als voedster- en pleegvader van JEZUS en bruidegom van de allerheiligste Maagd en Moeder van GOD, Maria.

Deze buitengewone waardigheid gold niet alleen voor zijn leven hier op aarde, maar heeft een glorierijk voortbestaan in de He­mel. JEZUS beminde Jozef, zoals geen andere vader ooit op aarde wordt bemind. Als GOD reeds op aarde Zijn voedster- en pleegvader zo trouw was, hoezeer zal Hij hem nu ook in de Hemel trouw zijn.

Wij weten, dat de H. Jozef in deze verheven uitverkiezing, zoals ze geen andere Heilige heeft, dikwijls als een vaderlijke raad­ge­ver iets terzijde achter de goddelijke troon van JEZUS staat. –

De H. Jozef zou voor ons zoveel meer kunnen doen, als we hem er maar vaker om zouden vragen. Daardoor zouden we, als Strij­dende Kerk, ook de eer en glorie van de H. Jozef vergroten.

Schrik van de boze geesten

De H. Jozef heeft een voor hem heel eigen, stille aard, be­scherm­heer van de Kerk te zijn.

Eigenaardig is ook: Waar men zich hem toevertrouwd, vindt men een zeldzame, diepe geborgenheid. Hij was, is en blijft nu een­maal vader. Kijk, Maria en Jozef, de grootste heiligen van de Hemel, ze zijn niet op de voorgrond getreden met grote openbare optredens, toespraken of wat dan ook. Stil en heilig hebben ze de verplichtingen van hun stand vervuld. Maria waste de luiers, stond aan het fornuis, voerde het huishouden. Jozef werkte zoals een dagloner als eenvoudige timmerman, om het leven­son­der­houd voor zijn familie te verdienen. Hij werd met het eenvoudige werk groot. En toch staat hij nu in de Hemel veel hoger dan elke paus. – Met zijn stilte, bescheidenheid en deemoed, met zijn nog steeds miskend-zijn is hij tot beschermheer van de Kerk, tot schrik van de boze geesten geworden.

In exorcismen heb ik zelf ervaren wat het betekent: „Heilige Jozef, Jij schrik van de boze geesten ...“ – Hij is werkelijk de schrik van de boze geesten!

H. Jozef
H. Jozef

Sommigen vragen zich af: „Maar waar is dan de beschermheer van de Kerk tegenwoordig? Waarom komt hij de Kerk niet te hulp en redt haar voor de val?“ – Mijn welbeminden, de H. Jozef zou de macht hebben, de demonische machinaties meteen teniet te doen en alles weer op te richten. Maar het kaf moet van het ko­ren gescheiden worden. Aan de boze werd tijd gegeven en pas als GOD zegt: „Nu is het genoeg!“, zal ook de H. Jozef het zijne erbij doen. GOD is onoverwinnelijk! In Zijn gerechtigheid en vol­gens zijn maatstaf bepaalt Hij tijd en plan.

Wees gegroet, Heilige Jozef,
geliefde voedstervader van JEZUS CHRISTUS
en door GOD verkoren bruidegom van Maria.
Jij bent vol van genaden,
want de HEER is met Jou,
Jij Gebenedijde onder de heiligen,
en gebenedijd is Jouw pleegzoon JEZUS.

Heilige Jozef,
bid bij Je goddelijke Zoon voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen!