GOD alleen is het, die me riep, onderrichtte en na velerlei beproevingen tot Zijn persoonlijk Werktuig koos. Ik alleen ben Zijn Werktuig. Wat zou de hamer, penseel zonder de hand van de meester zijn? Net zo ben ik een niemendal in Zijn hand. – Ge­kozen buiten de kerkelijke hiërarchie, opdat ik zonder hiërarchi­sche dwang vrij spreek en handel, zoals GOD het me in het hart laat ervaren.

Door de hand van de Kerk tot bisschop geconsecreerd, heeft onze jurisdictie direct betrekking op JEZUS CHRISTUS, op het soe­ve­reine Hoofd van de Kerk. Hoewel buitengewoon, is iets der­gelijks de Kerk bekend en berust unaniem op kerkelijke rechtmatigheid.

1937 in de rooms-kath. Kerk met de namen Nikolaus Andreas gedoopt, onderwees GOD me vanaf de kinderleeftijd in ver­trou­we­lijke omgang met Hem. Jaren van dorheid en ver­schrik­ke­lijke aanvallen van de hel volgden, die ik zeker niet altijd, maar, zoals JEZUS me liet weten, nooit in het hart inwilligde.

Het was de wil van GOD, dat ik trouwde. Ik was 28 jaar oud en zo mocht ik een harmonisch huwelijk leven. Nooit werd ons huwe­lijk, waarin ons vier zonen werden geschonken, met een kwaad woord bevlekt. In deze tijd leerde GOD me veel over het sacrament van het huwelijk, over het gezinsleven; veel, wat de Kerkleiding, betreffende het huwelijk, niet inzag of ontkende. – Plotseling greep GODS hand weer pijnlijk in en verlangde het opgeven van het gezinsleven. GOD wilde me als Zijn persoonlijk Werktuig hebben, en dat vereiste absolute offervaardigheid – niet alleen van mij, maar ook van mijn echtgenote en onze kinderen!

De Zwaard-Bisschop aan het Altaar
Zwaard-Bisschop

Om Zijn Werktuig te kunnen zijn, rustte GOD me met alles uit wat ik daarvoor nodig had. Zo gaf Hij me bijvoorbeeld, ik weet niet in welke omvang, de gevoelens van het hart van JEZUS. – Verschrikkelijk veel moeite had ik er in het begin mee, toen ik met de gevoelens van het hart van JEZUS begon te zien en te horen, me te verblijden en overwegend te lijden.

Eén van de vreselijkste kwalen is het, dat ik de pijn van JEZUS over Zijn geliefde bruid, de heilige Kerk, moet bespeuren, die door de rook van Satan dusdanig is verblind dat het Hem niet meer mogelijk is, in haar een bisschop op te wekken die de Kerk zou kunnen redden. Het is niet zo dat er in de Kerk niemand is die goedgewild is, maar de hiërarchische structuren zouden he­den ten dage iedereen hinderen, in de geest van JEZUS te hande­len. De enkele getrouwen van de leiding van de Kerk geloven wel goede dingen te doen, maar: Het is niet volgens het hart van JEZUS! – Er is geen zout, geen vuur meer in de Kerk van CHRISTUS. Wat voor de gelovigen als vuur uitziet, is alleen maar en steeds weer nieuw ontstoken papiervuur, dat weliswaar helder oplaait, maar meteen weer tot as uiteenvalt!

Het is nu de tijd die voorspeld werd, waarin zelfs de gerechten op verkeerde wegen geraken, als GOD hen niet te hulp zou komen. Daarom stuurt GOD van buitenaf Zijn Zwaard-Bisschop. Ook deze van buitenaf komende hulp is vaak voorspeld geworden. Maar zoals het destijds bij JEZUS gebeurde, wil de Kerkleiding opnieuw niet erkennen, wat niet door haar school en niet door haar per­soonlijke welgezindheid ging.

JEZUS zei bij de bisschopswijding tegen mij:

„WEES JIJ MIJN ZWAARD-BlSSCHOP!“

Je bent er om de onwetenden te onderrichten en de geheime kuiperijen van Satan aan het licht te brengen.

Aan deze opdracht voegde de HEILAND later nog toe, Zijn Kerk in de HEILIGE GEEST te vernieuwen.

Daaro hebben wij meer dan één keer geprobeerd een audiëntie bij de Paus te krijgen. Er kwam echter nooit een antwoord terug.

Ik weet, het is heel zwaar, een bisschop te erkennen, die zonder toestemming van de officiële Kerk is gewijd. Maar de Hemel be­ves­tigt deze wijding door tekenen en wonderen: doden staan op, zieken worden gezond, zondaars bekeren zich – op veel­vou­dige en ontelbare wijze openbaart zich de zegen van GOD.

Men zou me kunnen antwoorden, dat de duivel schijnwonderen kan doen, maar ik antwoord: Nooit zal en kan hij het hoofd­gebod, de liefde in de harten planten en nooit kan hij deze liefde aan het branden brengen. Ook is het voor hem absoluut on­mo­ge­lijk, de deugd van de ware deemoed te wekken.

Maar dit alles is de vrucht van ons werken in de Naam en de kracht van GOD!

Erkende doctoren in de theologie, kerkelijk recht en de liturgie evenals buitengewoon begenadigde zielen bevestigden ons en be­krachtigden onze wijding alsmede onze opdracht als Zwaard-Bisschop JESU CHRISTI.
 

In die tijd nam JEZUS het woord en sprak:
„Ik dank je, Vader, Heer van Hemel en aarde, omdat je deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zo is jouw wel­ge­vallen geweest.“ (Mt 11,25 enz.)