September 2017

Patroon van de wereldvrede – Broeder Klaus – 600e Geboortedag

Mijn welbeminden! Tegenwoordig is belangrijk: Houdt vrede on­der elkaar! Hoe zouden we de vrede voor de wereld kunnen af­sme­ken als we niet bij ons zelf beginnen? Ik weet dat men de vrede niet altijd zo gemakkelijk kan hebben als het de kwade buurman of de eigen huisgenoten niet bevalt. Maar dan wind je niet op, wees rustig, laat het aan GOD over. Misschien heb je veel tijd nodig als je een vlieg achternazit, om ze eindelijk te pakken te krijgen. Neem gewoon een druppel bijenhoning, dan komt ze heel zeker. Zo is het ook in de godsdienst. – Ziet toe dat jullie, wat tegenwoordig gebruikelijk is, niet kwaad met kwaad ver­gel­den. Jaag altijd het goede na en niet het kwade! Weest altijd vro­lijk! Houdt vrede onder elkaar. – Maar ik kan de naaste niet lief­hebben als ik hem onsympathiek vind, tenzij ik GOD bemin en zie dat GOD ook  deze mens bemint, omdat ook hij een kind van GOD is. En misschien zegt GOD tegen mij: ‘Help hem toch dat hij Mij weer vindt!’

De liefde van GOD kan ik helemaal niet beschrijven – onmogelijk, op aarde niet begrijpelijk, want ze is hemels. GOD is GOD! Wij kun­nen GOD niet doorgronden en begrijpen. Een voorbeeld: een mug zegt tegen een olifant: ‘Zeg, pas op! Ik wil met je boksen!’ Dat is maar een heel kleine vergelijking van het verschil tussen mens en GOD. Hij is zo almachtig, dat wij het met onze bol op de hals niet kunnen begrijpen. Hij is zo geweldig, Hij kan alles, wat Hij wil. Hij zegt alleen: ‘Het zij zo!’ en het is. Hij heeft geen begin en geen einde. Dat kunnen wij, mensen, niet begrijpen daarom zeggen wij “GOD”.

Zou men deze liefde van GOD kunnen verklaren of hoe men GOD moet beminnen, dan zou men moeten zeggen: GOD geeft de liefde, als men zoekt.

‘Wie zoekt zal vinden!’ zei de HEILAND. Maar waar? Dat moeten jul­lie gewoonweg door zoeken ontdekken. Zoekt Priesters, die zelf GOD beminnen, want alleen zo’n Priester bezit het vuur waar­mee hij de harten van de anderen kan ontsteken; als ze maar willen. Ondanks alle ellende in de wereld kan men met GOD verbonden en in alle pijn gelukkig zijn. Dat wens ik iedereen. – Soms vraagt men mij om de genezing van een mens, maar die helemaal niet in GOD en Zijn geboden ge├»nteresseerd is. Mijn wel­be­minden, ik ben geen genezer, geen gebedsgenezer, ik ben alleen het Werktuig van GOD, of het jullie bevalt of niet, GOD moet het bevallen. Moet ik dan iemand genezen die daarna zijn ge­zond­heid benut om verder te zondigen, GOD te beledigen? Dan wordt hij immers na zijn dood nog erger ter verantwoording ge­roe­pen dan ervoor. Het is liefde als ik hem niet genees. Jam­mer genoeg staat er in de Bijbel niet, dat JEZUS ook veel zieken niet heeft genezen, omdat ze hun gezondheid tegen GOD zouden heb­ben benut.

 

600 Jaar H. Broeder Klaus

Uitgaand van GOD wil ik jullie en het liefst de hele wereld op bij­zondere wijze een Heilige aanbevelen: de H. Broeder Klaus. Hij is voor de hele wereld bevoegd, want hij is door Paus Pius XII tot Patroon van de wereldvrede benoemd. Hoe nodig heeft de wereld de H. Broeder Klaus, omdat het ... mehr