November 2017

Verval van het geloof – Geloof met hart

Mijn welbeminden! Met het geloof in GOD is het verschrikkelijk slecht gesteld. In Zwitserland was er een telling: nog slechts on­ge­veer 37 % van de bevolking gelooft in GOD. Maar dat be­te­kent niet dat zij op zondag naar de kerk gaan. Zo kan men ver­on­der­stellen, dat nog niet eens 20 % van de bevolking op zondag naar de kerk gaat en hiervan moet nog afgetrokken worden. Wie gaat alleen met de bedoeling dat de anderen het zien of omdat het ge­woon zo hoort? Nog meer zou men moeten aftrekken, als men alleen degene zou tellen die uit liefde komen, omdat er ge­schre­ven staat: ‘De HEILAND zal uit de Hemel op het Altaar neer­da­len in de heilige Hostie.’ Daaruit zou men eigenlijk moeten er­ken­nen, hoe verschrikkelijk het met het christelijk geloof staat.

Het gaat zeer snel verder en het wordt niet beter. Veel jonge paren willen niet eens meer de zegen van GOD voor het huwelijk, zodat het een Sacrament wordt, hebben. Ze hebben er geen idee van wat de voorschriften van GOD zijn. Wat heeft JEZUS tegen de Apostelen gezegd? ‘Leert ze onderhouden al wat Ik u heb ge­bo­den!’ Dat wil men tegenwoordig niet meer. En omdat de jonge ouders van het geloof niets meer weten, voeden ze ook hun kin­deren niet meer in de godsdienst op. Er zijn misschien nog ouders die zeggen: ‘Nou ja, als onze kinderen dan op zondag naar de Mis of naar het onderricht van de Priester willen dan mo­gen ze dat doen.’ Maar dan is het bijna al te laat, want de op­voe­ding begint al in de moe­der­schoot. Het kind in de moe­der­schoot voelt, of de moeder zich op zijn komst verheugt. Het ervaart haar gevoelens, ook als ze bidt, vreugde beleeft, liefde geeft of ont­vangt.

Waarom gaat het de ongelovige vaak zo goed?

We leven in een heel zware tijd. Het is de tijd waarin ook zulke men­sen, die vroom en gelovig, zelfs voor GOD een vreugde zijn, ziekten en de zwaarste zorgen hebben. Niet alles lukt wat men zich wenst. Omdat de Kerk zo zeer aan het afzakken is, hoe moet het dan beter worden? Daarvoor kunnen deze vrome mensen hun leed voorwaar opofferen. En als ze goede Priesters hebben kun­nen ze de kracht krijgen het te dragen. – Waarom gaat het vaak zulke mensen, die helemaal niet in GOD geïnteresseerd zijn, zelfs over het geloof schelden, alles veroordelen wat heilig is, zo fantastisch? Omdat GOD rechtvaardig is. Op aarde is nu eenmaal de ongelovige aan de beurt om het mooi te hebben, naderhand de andere. Normaal gesproken is geen mens voor honderd pro­cent slecht. Als iemand het vreselijk eeuwig ongeluk zou hebben door GOD verworpen, verdoemd te worden moet hij toch door GOD in de gerechtigheid voor het beetje goed dat hij heeft ge­daan, op aarde beloond worden. Als jullie iemand  zien die hele­maal tegen GOD is, al het Heilige uitlacht en die het de­son­danks goed gaat, dan denk niet: ‘Haha, jij komt in de hel!’ Neen, dan is het jullie taak voor hem te bidden. Ik bedoel met bidden niet twintig rozenkransen, maar één gedachte, één verzoek aan GOD voor deze mens. Want wie vandaag ... mehr