September 2018

Kinderdoop en Vormsel – Delging van de erfschuld

Mijn welbeminden! De H. Apostel Johannes leert ons: ‘Maar aan allen, die Hem ontvingen en in Zijn Naam geloofden, gaf Hij de macht, GODS kinderen te worden. Ze werden het noch op grond van hun afkomst noch door menselijk willen noch door het besluit van een man; ze zijn uit GOD geboren’ – door het Doopsel. Het Doopsel geldt voor alle christelijke Kerken. Tegenwoordig zegt men, als ouders hun pasgeboren kind willen laten dopen: ‘De mens moet toch zelf kiezen. Jullie dwingen jullie kind gewoon tot het geloof. Het moet later uit vrije wil kunnen besluiten, welke godsdienst het wil!’ Bij een deel van de geleerden van de Kerk hoort men ook: ‘Het is verkeerd dat men kinderen doopt!’ Zij heb­ben helemaal niets begrepen. In de Heilige Schrift lezen we bv. toen Petrus naar de hoofdman Cornelius ging, die ongeveer 40- tot 50-jaar was en nog kleinere kinderen had: ‘Toen Petrus daar sprak, kwam de HEILIGE GEEST over alle aanwezigen van het huis en zij ontvingen de HEILIGE GEEST.’

Waren er bij de christenvervolging niet veel kinderen die het ge­loof hebben verdedigd toen men hen wilde doden? Maar te­gen­woor­dig zou men bij kinderen van deze leeftijd zeggen: ‘Het is nog te vroeg voor het Doopsel of Vormsel. Ze moeten zelf kun­nen beslissen. Het Doopsel kan men later, op 20-jarige leef­tijd, toe­dienen!’ Jullie weten toch heel precies: 20-jarigen zijn tegen­woor­dig meestal al seksueel verdorven door school, tele­vi­sie enz., als niet van tevoren de HEILIGE GEEST in het kind kon wer­ken. Als men iets plant, dan begiet en verzorgt men het toch. Wij kunnen door het Sacrament in het kind de HEILIGE GEEST leg­gen. Als iemand de gave heeft in de ogen te lezen, ziet hij of een kind gedoopt of niet gedoopt is.

De HEILIGE GEEST stroomt uit de ogen, het venster van de ziel; de ogen stralen. Ik weet toch niet hoe jullie het zien, maar als ik de ogen van een klein, nog onmondig kind na het Doopsel zie, zijn ze zo helder als bergmeren. Men zou bijna kunnen zeggen dat ik de Engel naar buiten zie stralen, of de adem van GOD straalt naar buiten. Men zou het liefste, als men het zou kunnen, in de ogen vallen. Ik zeg “bergmeren” omdat deze meestal nog helder zijn. Bovendien hebben de gedoopte kinderen aandeel in al de genadeschatten van de Kerk. Wil men dit werkelijk niet aan het kleine kind geven? – Weet, door het Doopsel wordt de erf­schuld uitgewist. Zonder Doopsel blijft de erfschuld, die GOD niet bevalt, en waar ze nog zit kan de HEILIGE GEEST niet zo vrij wer­ken.


Doopnaam
De naam is bij GOD heel belangrijk. GOD zegt: ‘Ik heb je bij je naam geroepen! GOD heeft in het Paradijs niet geroepen: ‘Mens!’  Hij riep: ‘Adam!’ Bij profeten weet men ook, dat GOD ze bij hun naam heeft geroepen. Door het Sacrament van het Doop­sel wordt de naam in de Hemel verzegeld. GOD, de Hemel, je En­gelbewaarder – ze noemen je steeds bij je naam. Daarom moet men bij het Doopsel niet de naam van het een of ander dwaas idool geven, maar een naam die al een Heilige heeft ge­dra­gen, of een andere ... mehr